TEKSOY TURİZM OTELCİLİK GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

PACHAMAMA HOTEL
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BAŞVURU FORMU

1. Başvuru Hakkınıza İlişkin Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“6698 sayılı Kanun”) 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak TEKSOY TURİZM OTELCİLİK GIDA YATIRIM SAN. TİC. A.Ş.’ne başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz: 

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

2. Talep Konusu

Başvuruda bulunmak istenen maddeler için aşağıdaki tabloda Tercihiniz sütunu altında bulunan kutucuğa “X” işareti koyarak talep edilen maddelerinizi belirtebilirsiniz.